• NBG Hondensport
 

Privacy/copyright

Privacy Policy Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen
 
1. Voor Bezoekers
 
Website:  www.nbg-hondensport.nl
Beheer: Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen
 
a. Gegevens van bezoekers
Gegevens van bezoekers worden niet bewaard en zijn derhalve niet te herleiden naar een persoon of organisatie.
 
b. Cookies
De Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen maakt geen gebruik van cookies.
 
c. Vragen
Bezoekers kunnen met vragen over deze Privacy Policy terecht bij de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen, waarvan de contactgegevens op de website www.nbg-hondensport.nl staan vermeld.
 
2. Voor leden van verenigingen
 
Website: www.nbg-hondensport.nl
Beheer: Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen
Verenigingen: de NBG-lidverenigingen
Leden: leden van de NBG-lidverenigingen
 
a. Gegevens van leden
Verenigingen beschikken over persoonsgegevens, te weten: naam, adres, postcode/woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en emailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van het lidmaatschap van de vereniging en met als doel aanmelding in de NBG ledenadministratie op de website.
 
b. Verwerking gegevens van leden
De Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen heeft als  beheerder toegang tot deze persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen en de verenigingen en waarin wordt verklaard dat partijen op de hoogte zijn van de wet bescherming persoonsgegevens inclusief de meldplicht datalekken, en zich gezamenlijk zullen inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen.
 
c. Beveiliging
De gegevens die verenigingen aan de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen verstrekken worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 
3. Links naar andere websites
De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen (www.nbg-hondensport.nl). Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De NBG raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
  
4. Disclaimer
De Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat bezoekers/leden daarvan op de hoogte wordt gesteld. De wijziging op de website doorvoeren is afdoende.


5. Copyright

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen. Een schriftelijk verzoek daartoe kan worden gericht aan het secretariaat van de NBG.