• NBG Hondensport
 

Lidmaatschap

NBG lidmaatschap (rechtspersonen = lidverenigingen)

Als lidverenigingen kunnen slechts worden toegelaten aspirant-lidverenigingen welke naar het oordeel van het bestuur voldoen aan de vereisten die bij of krachtens de statuten tot het lidmaatschap worden gesteld (zie artikel 7 van de NBG statuten). Het lidmaatschap eindigt wanneer een lidvereniging ophoudt te bestaan, door opzegging door de lidvereniging, door opzegging door het bestuur of door ontzetting met inachtneming van het vermelde hieromtrent in artikel 9 van de NBG statuten.

NBG lidmaatschap (natuurlijke personen = leden lidverenigingen)

De Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen (NBG) is een overkoepelende bond van lidverenigingen (rechtspersonen) en kent derhalve geen individuele leden (natuurlijke personen). Leden van lidverenigingen moeten door de lidverenigingen worden aangemeld in de NBG-ledenadministratie op de NBG website. Vanaf dat moment is het lidmaatschap van de lidvereniging gekoppeld aan het lidmaatschap van de NBG. Lidverenigingen dienen voor 15 december de ledenlijst voor het nieuwe kalenderjaar te hebben bijgewerkt, en dat geldt met name voor de afmeldingen, daar er anders voor betreffende leden een jaarcontributie verschuldigd blijft.

Op het lidmaatschap van een NBG lidvereniging is van toepassing datgene wat in de statuten van betreffende vereniging wordt vermeldt. Lidverenigingen dienen de leden de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap van de lidvereniging (en het daaraan gekoppelde NBG-lidmaatschap) eenvoudig te verschaffen via de website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of e-mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.